Stanovy

Článok 1 – Základné ustanovenia

 1. Názov: Malokarpatský amatérsky cykloturistický oddiel – M.A.C.O.
 2. Združenie je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmové činnosti v oblasti cyklistiky a cykloturistiky.
 3. Sídlo združenia je na adrese: Pezinok, Mierová 16, 902 01
 4. Združenie je právnický subjekt, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Riadi sa schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti tohto združenia.

Článok 2 – Cieľ a činnosť združenia

Cieľom združenia je:

 • podpora všestranného rozvoja cyklistiky a cykloturistiky,
 • vytváranie podmienok a organizačné zabezpečenie cyklistických a cykloturistických podujatí,
 • viesť svojich členov k dodržiavaniu estetických, etických a mravných pravidiel a k ochrane prírody,
 • podporovať šport pre všetkých a zdravý spôsob života obyvateľstva organizovaním jednoduchých športových akcií pre nových záujemcov a pre tých, ktorí športujú len príležitostne.

Činnosť združenia je:

 • informovanie verejnosti o aktivitách a organizovanie klubovej činnosti svojich členov,
 • vytváranie ekonomických, materiálových, technických a servisných podmienok a služieb potrebných k činnosti združenia,
 • podpora verejnoprospešnej činnosti zameranej na vytváranie podmienok pre skvalitnenie cyklistiky a cykloturistiky.

Článok 3 – Členstvo

 1. Združenie je otvoreným zdužením pre všetkých jednotlivcov, ktorí sa chcú podieľať na jeho cieľoch a poslaní a ktorí chcú rešpektovať jeho stanovy.
 2. Členom združenia sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním klubu a rešpektuje stanovy klubu. Prejaví záujem o členstvo a zaplatí členský príspevok.
 3. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením členského príspevku za bežný kalendárny rok, najneskôr do 31. 12.
 4. Členstvo v združení zaniká:
  • oznámením o vystúpení
  • vylúčením – pre dohodové neplnenie členských povinností alebo hrubé porušenie stanov
  • úmrtím člena
  • zánikom združenia

O vylúčení člena rozhoduje Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov združenia. 

Článok 4 – Práva a povinnosti členov

 1. Člen združenia má právo najmä:
  • podielať sa na činnosti združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • obracať sa na orgány združenia s podnetmi či sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,
  • byť informovaný o aktivitách a hospodárení združenia.
 2. Povinnosti člena združenia sú:
  • dodržiavať stanovy združenia,
  • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  • platiť členské príspevky,
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 3. Výšku členských príspevkov určuje Zhromaždenie

Článok 5 – Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú Zhromaždenie a Výbor združenia.
 2. Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré musí zvolať výbor združenia aspoň 1 krát za kalendárny rok.
 3. Zhromaždenie:
  • rozhoduje o programe činnosti združenia,
  • rozhoduje o vzniku alebo zániku združenia,
  • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
  • volí a odvoláva Výbor združenia,
  • určuje výšku členských príspevkov.
 4. Prvé stretnutie Zhromaždenia sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia.
 5. K platnosti uznesenia Zhromaždenia je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov združenia a súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov
 6. Výkonným orgánom členskej schôdze je Výbor združenia, ktorý riadi činnosť združenia a zabezpečuje plnenie úloh združenia v čase medzi jednotlivými členskými schôdzami. Rozhoduje o všetkých veciach, ktoré nie sú výlučne v právomoci členskej schôdze.
 7. Výbor združenia má zloženie: predseda, zastupujúci podpredseda, tajomník. Volia sa na tri roky a schádzajú sa podľa potreby.
 8. Štatutárnym orgánom združenia sú: predseda, podpredseda a tajomník. Za združenie konajú a podpisujú vždy dvaja spoločne.

Článok 6 – Zásady hospodárenia

 1. Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.
 2. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.

Článok 7 – Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením
  • zlúčením s iným občianskym združením
 2. Po zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie, nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený Zhromaždením na zasadnutí dňa 13. 11. 2011.

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie. 

V Pezinku, dňa 13. 11. 2011